Privacy verklaring

Kapsalon Henriette Kapsalon Henriette, gevestigd aan Abel Tasmanweg 109
9866 AB Lutjegast, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.kapsalonhenriette.nl
Abel Tasmanweg 109
9866 AB Lutjegast 0594-613786

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Kapsalon Henriette verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt (afsprakensysteem).

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@kapsalonhenriette.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Kapsalon Henriette verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen (afsprakensysteem):
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Kapsalon Henriette bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens(NAW gegevens, e-mail adres + wachtwoord)> Onbeperkt > Dit zijn uw inloggegevens
Adres > Onbeperkt > Dit hoort bij uw account
Telefoonnummer > Onbeperkt > Dit hoort bij uw account
U kunt uw account indien gewenst ten aller tijde verwijderen uit ons afsprakensysteem.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Kapsalon Henriette verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Het afsprakensysteem wordt door een derde partij geleverd, waar ook de gegevens worden vastgelegd. Onze website en de verbinding met het afsprakensysteem gaan beide via een beveiligde verbinding (SSL) en maken dus gebruik van een certificaat.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Kapsalon Henriette gebruikt geen tracking cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account (afsprakensysteem). Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@kapsalonhenriette.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Kapsalon Henriette zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Kapsalon Henriette wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Kapsalon Henriette neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze medewerker(s) of via info@kapsalonhenriette.nl